Saturday, April 9, 2011

Contoh soalan fonetik 3

1. Bidang fonologi dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu fonetik dan fonemik.
Jelaskan perbezaan antara KEDUA-DUA bahagian tersebut.
2.Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa.
Nyatakan fungsi organ-organ di bawah dalam penghasilan bunyi bahasa.
(i) Bibir
(ii) Gigi
(iii) Gusi
(iv) Lelangit lembut
3. Terdapat tiga jenis diftong dalam bahasa Melayu.
(a) Nyatakan KETIGA-TIGA jenis diftong tersebut dengan mengemukakan contoh kata yang sesuai untuk setiap jenis.
(b) Jelaskan konsep diftong dan perihalkan keadaan lidah sewaktu bunyi-bunyi tersebut diujarkan
(Rujuk jawapan modul upm/oum)

No comments:

Post a Comment